Batožina

PRÍRUČNÁ BATOŽINA
Cestujúci má právo na prepravu 1 ks príručnej batožiny v kabíne pre cestujúcich. Celková hmotnosť kabínovej batožiny a predmetov pre osobné použitie nesmie presiahnuť hmotnosť 5 kg na osobu, maximálne rozmery sú 55 x 40 x 20 cm. Dopravca je oprávnený presvedčiť sa o hmotnosti a rozmeroch batožiny.
ZAPÍSANÁ BATOŽINA
Dospelý cestujúci má nárok na bezplatnú prepravu zapísanej batožiny o celkovej hmotnosti maximálne 15 kg. Batoľa (dieťa do 2 rokov) bez nároku na sedadlo nemá nárok na prepravu zapísanej batožiny. Má ale nárok na prepravu zložiteľného detského kočiara a jedla pre batoľa na dobu letu. Dieťa od 2 do 12 rokov má nárok na prepravu zapísanej batožiny za rovnakých podmienok ako dospelý cestujúci. Preprava batožín a vecí, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť letu, osôb alebo majetku a tiež batožín a vecí, ktoré by mohli byť pri leteckej preprave ľahko poškodené alebo je ich obal nevyhovujúci, môže dopravca odmietnuť pred odletom, alebo kedykoľvek počas cesty. Cestujúci nesmie v zapísanej batožine prepravovať:
-          peniaze, šeky, kreditné karty,
-          obchodovateľné cenné papiere a iné cennosti,
-          osobné identifikačné doklady, obchodné či iné osobné doklady a dokumenty,
-          lieky, kľúče, dioptrické a slnečné okuliare,
-          šperky a predmety drahých kovov,
-          mobilné telefóny, fotoaparáty, videokamery, PC, notebooky, CD alebo iné elektronické zariadenia
(vrátane ich príslušenstva),
-          predmety rýchlo podliehajúce skaze,
-          umelecké alebo krehké predmety a iné cenné veci.
Dopravca nezodpovedá za stratu ani škody spôsobené cestujúcemu na týchto veciach.
Ako zapísané batožiny sa prijímajú k preprave dobre uzatvorené, zamknuté a označené kufre alebo iné pevne uzatvárateľné batožiny. So súhlasom dopravcu môžu byť prevzaté k preprave tiež iné predmety. Ako zapísanú batožinu možno prepravovať potraviny a malé živé zvieratá. Tieto musia byť umiestnené vo vhodných obaloch, v prípade zvierat v klietkach.
Každý kus batožiny pred prijatím k preprave musí byť označený menovkou s vyplneným menom a adresou cestujúceho. Meno uvedené na menovke musí súhlasiť s menom v letenke a v cestovnom doklade. Batožina so zámkom ako aj batožina so zipsovým uzáverom, musí byť zamknutá, aby počas prepravy nedošlo k jej otvoreniu. Dopravca nezodpovedá za batožinu, ktorá nebola ihneď po prílete vyzdvihnutá. Zapísaná batožina sa prepravuje v nákladovom priestore lietadla a prepravuje sa tým istým lietadlom ako cestujúci. Ak nie je takáto preprava možná (bez zavinenia cestujúceho), uskutoční sa najbližším možným spojením.
Ak dvaja alebo viac cestujúcich, ktorí spolu cestujú do toho istého miesta určenia tým istým lietadlom, predložia k vybaveniu svoju batožinu v tom istom čase a na tom istom mieste, bude im povolená celková hmotnosť batožiny, ktorá je súčtom povolených voľných hmotností batožín týchto cestujúcich.
PREPRAVA NADPOČETNEJ BATOŽINY
Batožina, ktorá má vyššiu hmotnosť ako 15 kg, bude prepravená podľa kapacitných možností dopravcu. Cestujúci je povinný zaplatiť poplatok vo výške EUR 10 za každý kilogram nadváhy nad stanovený voľný limit batožiny. Dopravca nie je povinný akceptovať nadváhu batožiny cestujúceho a nemusí ju prepraviť.
PREPRAVA NADROZMERNEJ BATOŽINY
Okrem povoleného bezplatného limitu batožiny na osobu môže cestujúci za poplatok prepravovať nasledovne špecifikovanú batožinu:
a)      1 pár lyží, vrátane 1 páru palíc a 1 páru lyžiarskych topánok alebo 1 ks snowboardu a 1 páru topánok,
b)      1 vak s golfovým vybavením vrátane 1 páru golfových topánok,
c)      1 vak v tvare valca, stiahnutý a upevnený len na jednej strane,
d)      1 bicykel /bez motoru/ s tým, že riadidlá sú stočené pozdĺžne, pedále odmontované a bicykel je zodpovedajúcim spôsobom zabalený,
e)      1 pár štandardných vodných lyží alebo 1 slalomová vodná lyža,
f)       1 komplet potápačskej výstroje, vhodne zabalený, fľaše nesmú byť pod tlakom. (Pracovník dopravcu má právo skontrolovať, či sú fľaše prázdne. V prípade, že nie sú, nebudú vzaté na prepravu). Neoprénový oblek a plutvy zabalené v zapísanej batožine, pokiaľ nepresahujú hmotnostný limit 15 kg, nie sú považované za nadrozmernú batožinu,
g)      1 prenosný hudobný nástroj presahujúci dĺžku 100 cm,
h)      športové alebo poľovné zbrane, komplet môže obsahovať maximálne: jednu kazetu na najviac 2 pušky, 5 kg munície, streleckú podporu, tlmič hluku a ďalej malú sadu nástrojov na opravy a čistenie pušiek alebo 2 guľovnice vrátane 2 puzdier na ich úschovu alebo jednu kazetu na najviac 5 pištolí, 5 kg munície, tlmič hluku, prídavný ďalekohľad a ďalej malú sadu nástrojov na opravu a čistenie pištolí,
i)       1 surf.
Preprava vyššie uvedenej batožiny je možná iba s predchádzajúcim súhlasom dopravcu. Dopravca je oprávnený prepravu odmietnuť, pokiaľ to kapacitné možnosti lietadla neumožňujú alebo pokiaľ neboli splnené všetky podmienky na prepravu vyššie uvedenej batožiny. Nadrozmerná batožina môže byť prepravovaná iba v nákladnom priestore lietadla. Za prepravu vyššie uvedenej batožiny je cestujúci povinný zaplatiť poplatok vo výške EUR 50.
SPÔSOB A LEHOTA REKLAMÁCIÍ
1.       Škodu na zdraví, na nezapísanej batožine a na iných osobných majetkoch je cestujúci povinný ihneď ohlásiť dopravcovi alebo jeho agentovi, ktorý o tom spíše zápis. Pri neskoršom ohlásení škody musí cestujúci preukázať príčinnú súvislosť medzi ohlásenou škodou a príslušnou dopravou. Pri vážnych zraneniach je dopravca povinný hlásenie učiniť sám.
2.       Škodu na batožine musí cestujúci reklamovať u dopravcu ihneď, najneskôr však do 7 dní. Škodu na prepravovanom tovare je nutné reklamovať ihneď, najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Nároky zo zodpovednosti za oneskorenie je treba uplatniť písomne do 25 dní odo dňa, kedy batožina alebo tovar bol vydaný. Pri nedodaní tovaru je potrebné uplatniť reklamáciu do 120 dní odo dňa vystavenia.
V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte reklamačné oddelenie:
VIP WINGS, a.s.
Reklamačné odelenie
Ivánska cesta 30/B
P.O.BOX 20
820 01 Bratislava 21
fax: +421 2 4363 8539
Podrobnejšie informácie o preprave batožiny nájdete v PODROBNÝCH PREPRAVNÝCH PODMIENKACH SPOLOČNOSTI   § 11 BATOŽINA