Prepravné podmienky

VYBAVENIE CESTUJÚCEHO NA LETISKU

Cestujúci je povinný sa dostaviť k vybaveniu a k splneniu všetkých požadovaných formalít a vybavovacích procedúr dostatočne včas, najneskôr však do času stanoveného dopravcom, čiže 30 min. pred plánovaným odletom. Cestujúci je ďalej povinný dostaviť sa do odletového východu (gatu) dostatočne včas, najneskôr však do času stanoveného dopravcom, a to 10 min. pred plánovaným odletom. Ak sa cestujúci nedostaví k vybavovaniu v stanovenom čase alebo ak nemá potrebné doklady alebo ak nie je spôsobilý vykonať let, má dopravca právo zrušiť zabezpečené miesto, pričom cestujúci stráca nárok na vrátenia cestovného či kompenzáciu.

POVINNOSTI CESTUJÚCICH V LETECKEJ DOPRAVE

1. Cestujúci je povinný pred zakúpením elektronickej letenky a pred nástupom do lietadla na vyzvanie pracovníka dopravcu alebo štátnych orgánov preukázať svoju totožnosť a predložiť príslušné cestovné doklady, prípadne zodpovedať otázky bezpečnostného charakteru.

2. Pri kúpe elektronickej letenky je cestujúci povinný informovať leteckého dopravcu o svojich zdravotných problémoch, ktoré by mohli skomplikovať jeho dopravu alebo negatívne ovplyvniť priebeh letu.

3. Cestujúci je povinný podrobiť sa bezpečnostnej kontrole vrátane svojej zapísanej a nezapísanej batožiny. Odmietnutie bezpečnostnej kontroly je dôvodom na vylúčenie z prepravy.

4. Podľa platných medzinárodných predpisov nesmie mať cestujúci pri sebe zbrane, strelivo, nože, hračky podobajúce sa skutočným zbraniam (napr.: pištole, granáty) a všetky ďalšie predmety bodnej a sečnej povahy. Tieto predmety môžu byť uložené iba v zapísanej batožine. Pokiaľ tieto predmety nie sú uložené v zapísanej batožine, cestujúci je povinný pred letom ich odovzdať dopravcovi. Dopravca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti pri zadržaní týchto predmetov. Látky nebezpečnej povahy (výbušniny a strelivo, horľaviny, žieraviny, stlačené plyny, jedy alebo toxické a infekčné materiály, okysličujúce látky, rádioaktívny materiál,  magnetický materiál a ostatný nebezpečný tovar) je možné prepravovať iba ako tovar za zvláštnych dopravných podmienok.

5. Cestujúci je povinný zachovávať opatrnosť primeranú povahe leteckej prevádzky a dbať na pokyny  dopravcu hlavne pri:

-          vybavovaní, zhromažďovaní a pohybe v priestoroch pre cestujúcich,

-          nastupovaní a vystupovaní z lietadla,

-          ukladaní odevov a nezapísanej (kabínovej) batožiny v lietadle.

6. Cestujúci je ďalej povinný:

-          dostaviť sa k vybaveniu a k splneniu všetkých požadovaných formalít a vybavovacích procedúr včas, nejneskôr však do doby stanovenej dopravcom,

-          na výzvu pracovníka povereného dopravcom alebo na pokyn svetelným panelom sa pri vzlete a pristáti, prípadne počas letu pripútať bezpečnostnými pásmi a nefajčiť,

-          na požiadanie pracovníka povereného dopravcom si presadnúť na určené miesto, ak je to z prevádzkových dôvodov nutné,

-          zachovávať primeranú opatrnosť a zdržať sa takého jednania, ktoré by mohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť leteckej dopravy, rušiť ostatných cestujúcich a riadny výkon povinností pracovníkov dopravcu alebo poškodiť majetok dopravcu či cestujúcich,

-          zdržať sa takého jednania, ktoré ohrozuje poriadok a disciplínu na palube lietadla, hlavne nadmerného požívania alkoholických nápojov,

-          dodržiavať zákaz fajčenia na palubách vrátane toaliet lietadiel. Porušenie tejto povinnosti môže byť postihované pokutou až do výšky EUR 5 000,

-          po nástupe do lietadla nepoužívať osobné elektronické zariadenia a prístroje, ktoré svojou prevádzkou môžu negatívne ovplyvniť funkciu a prevádzku elektronických prístrojov a zariadení lietadla. Porušenie tohto zákazu môže byť postihované pokutou až do výšky EUR 1 000,

-          pri poškodení zdravia počas letu sa podrobiť nutnej prvej pomoci, oznámiť posádke požadované osobné a zdravotné údaje a podrobiť sa následnému lekárskemu vyšetreniu,

-          uhradiť dopravcovi všetky náklady za straty a škody, ktoré mu cestujúci spôsobil alebo zapríčinil svojim neprimeraným konaním (napr. poškodenie interiéru lietadla, ilegálna preprava nebezpečných zvierat, tovaru, atď.),

-          počas letu sa bezpodmienečne podriadiť pokynom veliteľa lietadla a palubného personálu,

-          podrobiť sa predpísanej bezpečnostnej osobnej prehliadke vykonávanej orgánmi štátnej správy alebo poverenými organizáciami,

-          prispôsobiť svoj odev a zovňajšok tak, aby zodpovedal štandardu leteckej dopravy.

PODMIENENÉ PRIJATIE OSÔB K PREPRAVE

Podmienené prijatie k preprave

Doprava cestujúceho, ktorému by vzhľadom k jeho telesnému, duševnému stavu či veku hrozila ujma na zdraví alebo iná škoda, sa uskutočňuje s podmienkou, že dopravca nezodpovedá za prípadné zranenia, ochorenia, či inú ujmu na zdraví vrátane umrtia cestujúceho ani za škodu na veciach, ktoré má cestujúci so sebou, ak by k takejto ujme alebo škode v súvislosti alebo následkom dopravy prišiel. Takýto cestujúci je povinný podpísať pred odletom Prehlásenie o zbavení zodpovednosti dopravcu, v opačnom prípade je dopravca oprávnený odmietnuť jeho prepravu. Dopravca má právo z bezpečnostných dôvodov odmietnuť prepravu telesne či duševne postihnutého cestujúceho bez doprovodu. Chorý cestujúci musí mať potvrdenie ošetrujúceho lekára, že je schopný leteckej prepravy. Prepravovaný cestujúci nesmie mať nákazlivú chorobu a jeho stav nesmie nepríjemne pôsobiť na ostatných cestujúcich. V prípade náhleho úmrtia cestujúceho počas letu budú jeho telesné pozostatky vyložené z lietadla na najbližšom letisku a protokolárne odovzdané kompetentným miestnym orgánom k ďalšiemu vyšetrovaniu. Na náklady pozostalých môže byť dopravcom objednaná náhradná doprava.

Preprava cestujúcich s obmedzenou pohyblivosťou a zdravotne postihnutých cestujúcich

Cestujúci s obmedzenou pohyblivosťou sú prepravovaní za rovnakých podmienok ako ostatní cestujúci a je im poskytnutá osobitná starostlivosť v zmysle nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006. Preprava zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou bez sprevádzajúcej osoby sa považuje za prepravu za zvláštnych podmienok a platia pre ňu rovnaké predpisy, ako pre dopravu chorých cestujúcich. Pokiaľ je nevidiaci cestujúci doprevádzaný slepeckým psom, slepecký pes sa prepravuje zdarma. Takýto pes môže byť v kabíne pre cestujúcich bez klietky za predpokladu, že:

-          cestujúci je na psovi závislý,

-          cestujúci predloží oficiálny doklad o tom, že sa jedná o cvičeného slepeckého psa,

-          pes musí byť počas letu uviazaný, musí mať náhubok a nesmie byť prepravovaný na sedačke.

Preprava tehotných žien

Tehotná žena je povinná informovať dopravcu o štádiu tehotenstva a prípadných komplikáciách. Pri preprave tehotných žien do konca 28. týždňa tehotenstva, ktoré je bez zdravotných komplikácií nie je nutné predložiť potvrdenie lekára o jej letuschopnosti. Pri viac násobnom tehotenstve alebo očakávaných komplikáciách alebo rizikovom tehotenstve alebo štádiu vyššom ako 28. týždeň tehotenstva je nutné predložiť potvrdenie ošetrujúceho lekára (nie staršie ako 7 dní pred odletom), že tehotná žena môže absolvovať let, pričom preprava je na vlastné riziko ženy a dopravca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti. Dopravca má právo odmietnuť prepravu tehotnej ženy.

Preprava nesprevádzaných detí (UM – Unaccompanied minor)

Deti vo veku do 6 rokov musia cestovať len v sprievode osoby, ktorá je staršia ako 18 rokov. Deti vo veku od 6 do 12 rokov môžu cestovať samy za predpokladu, že na letisko odletu sú sprevádzané dospelou osobou a dopravca musí od nej obdržať písomné uistenie na predpísanom formulári, že iná dospelá osoba bude dieťa čakať na letisku miesta určenia. Vek dieťaťa musí byť preukázaný platným cestovným dokladom. Za dopravu nesprevádzaného dieťaťa vo veku od 6 do 12 rokov sa platí cestovné vo výške detského tarifu ekonomickej triedy ako aj poplatok stanovený dopravcom a to EUR 33. Ako nesprevádzané deti môžu na žiadosť klienta cestovať aj deti do 15 rokov. Za dopravu nesprevádzaného dieťaťa vo veku od 12 do 15 rokov sa platí cestovné vo výške plného tarifu ekonomickej triedy plus poplatok stanovený dopravcom, a to EUR 33. Pre informácie o kúpe elektronickej letenky pre nesprevádzané dieťa nás kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov dopravcu. 

Preprava batoliat (infantov)

Za batoľa sa podľa týchto Podmienok považujú deti do 2 rokov. Preprava novorodenca mladšieho ako 14 dní života je na letoch dopravcu vylúčená. Batoľatá sa prepravujú za zľavnené cestovné podľa cenníka dopravcu, nemajú nárok na samostatné miesto v lietadle ani na prepravu batožiny. Batoľa sa prepravuje iba na kolenách, v náručí alebo v lone rodiča, prípadne inej dospelej osoby, ktorá ho sprevádza. Batoľa má nárok na samostatné miesto len v prípade ak je zaň uhradené cestovné v plnej výške ako za dospelú osobu, pričom podmienkou je upevnenie detskej autosedačky, ktorá spľňa všetky bezpečnostné, technické a iné predpisy. Jeden cestujúci môže prepravovať iba jedno batoľa.

 

CESTOVNÉ NÁLEŽITOSTI

Cestovné pasy, víza a ostatné doklady

a)       cestujúci je povinný zaobstarať si všetky doklady a splniť všetky povinnosti, ktoré ho oprávňujú k vstupu do krajiny a výstupu z krajiny, požadované úradmi krajiny odletu, príletu, transferu alebo tranzitu,

b)       dopravca nezodpovedá za škody alebo výdaje, ktoré cestujúcemu vzniknú tým, že nedodržal uvedené povinnosti,

c)   dopravca je oprávnený vykonať kontrolu všetkých cestovných dokladov a náležitostí.

Odmietnutie vstupu do krajiny a vyhostenie

Cestujúci je povinný uhradiť platné cestovné, ak je dopravcovi rozhodnutím príslušného orgánu uložené vrátiť cestujúceho do miesta jeho pôvodného odletu alebo kdekoľvek inam. Dopravca môže použiť k úhrade takého cestovného doposiaľ nepoužité dopravné doklady. Cestovné vyberané za dopravu do miesta, kde bol vstup do krajiny odmietnutý alebo kde došlo k vyhosteniu cestujúceho, dopravca späť nevracia.

Úhrada nákladov dopravcu

Cestujúci je povinný na požiadanie nahradiť dopravcovi všetky náklady vzniknuté tým, že nesplnil predpísané administratívne cestovné náležitosti, požadované v krajine odletu, tranzitu, transferu alebo príletu.

Colná prehliadka

Cestujúci je povinný byť prítomný pri prehliadke zapísanej alebo nezapísanej batožiny, ktorú vykonávajú colné alebo iné orgány. Dopravca nezodpovedá cestujúcemu za akúkoľvek škodu či stratu, ktorá vznikla nesplnením tejto podmienky.Plné znenie podrobných prepravných podmienok (odrobné znenie sa otvorí po kliknutí na na ikonu pdf):

pdfIcon